Moderna språk

GysamNet samordnar undervisning av moderna språk i fjärrformat för att möta behov i medlemskommunerna. Behoven utgår från Skolverkets förutsättningar för fjärrundervisning som går ut på att en rektor har haft svårt att tillsätta en tjänst med behörig språklärare eller, vilket är mest vanligt, att elevgrupperna är så små att kursen riskerar att inte starta av ekonomiska skäl.

Rektorerna som samordnar fjärrundervisningen (med stöd av GysamNet) bildar en ledningsgrupp där man gemensamt beslutar om bl.a. vilka kurser ska erbjudas, vilka schemapositioner som ska gälla, och vilka lärare som ska anställas. Lärarna arbetar från olika delar i landet, somliga också utomlands. Tillsammans utgör de ett kollegium med kontinuerliga digitala träffar. Arbetet samordnas av GysamNet som utgörs av verksamhetsutvecklare, digitaliseringspedagog och samordnare/administratör.

Hur går fjärrundervisningen till?

Från en plats i skolan, tex ett grupprum, kopplar eleven upp sig via Zoom där läraren undervisar gruppen av elever (som kan sitta på andra skolor i Gysam-området). Material, inlämningar och återkoppling på arbete kommuniceras i Teams. En handledare finns tillgänglig digitalt eller via telefon för att hjälpa eleven med problem som kan uppstå. GysamNet-läraren och elevens mentor på skolan där eleven går, samarbetar för att följa upp närvaro och hur eleven tillgodogör sin utbildning. För samarbetet finns tydliga rutiner upprättade av rektorerna. Under läsåret genomförs ett antal prov/examinationer; dessa görs med provvakt på respektive skola i samordning mellan skolorna och GysamNet. Också administrativa uppgifter som kursregistrering och betygshantering samordnas efter tydliga rutiner.

Lärare om hur undervisningen går till
Lärare om hur undervisningen går till

Kurser LÅ23/24

SpråkSteg 1Steg 2Steg 3Steg 4
FranskaJaNejJaJa
SpanskaJaJaJaJa
TyskaJaNejJaJa
Arabiska (som mod.spr.)JaNejNejNej

Prislista

Kostnad LÅ23/24: Ca. 14000:- elev/kurs*

*Tillkommer litteratur- och licenskostnad.

Stöd vid hastigt tillkomna vakanser

Som rektor i en medlemskommun kan du ansluta dig till utbudet inför läsårsstart men du kan också ta kontakt för att få hjälp med hastigt uppkomna vikariebehov. GysamNet kan vara behjälplig i att anställa vikarier för den egna skolans befintliga undervisningsgrupper med lösningar via fjärr. Det finns också möjlighet att få hjälp med rekrytering i andra ämnen och kurser. Du får stöd och råd i hur arbetet organiseras och läraren som anställs får kompetensutbildning i fjärrdidaktik av GysamNet.

Lagkrav och förutsättningar

Den undervisning som samordnas av GysamNet är fjärrundervisning dvs. den är simultant interaktiv och bedrivs via videomöten där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Skollagens kap.21 som antogs 1 juli-21 beskriver förutsättningar för fjärrundervisning. Beslut om att ordna fjärrundervisning i gymnasieskolan får fattas av två anledningar (och ytterligare en som rör samiska).

 1. Svårighet att rekrytera lärare utifrån kraven på legitimation
 2. Bristande elevunderlag som leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter (SFS 2020:605)

GysamNet samordnar undervisning mellan fler huvudmän så att elever från olika kommuner/skolor bildar undervisningsgrupp. Ett sådant samarbete lyder under beskrivningen av entreprenad (SkolL kap.23) som i stort går ut på att:

 • Respektive huvudman behåller sitt övergripande ansvar för undervisningen och för elevernas kunskapsuppföljning
 • Ett entreprenadavtal mellan utförare och mottagare upprättas och diarieförs

Entreprenadformen kräver ett nära samarbete mellan de olika huvudmännen och samordnaren GysamNet. I månatliga konferenser fattar rektorerna beslut som sedan samordnas av GysamNet. På det här sättet möjliggörs ansvarstagande för varje huvudman t.ex. genom upprättade rutiner för systematiskt kvalitetsarbete där GysamNet driver det samma på beslut av alla huvudmän.

 

Skollagens kap. 21 beskriver andra allmänna förutsättningar för fjärrundervisning:

 • GysamNet anställer bara lärare med lärarlegitimation även om skollagen inte kräver det; det räcker med en utbildning som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den som ger legitimation (SFS 2020:605)
 • Eleverna som deltar i fjärrundervisning ska befinna sig i skolan under lektionspassen (SFS 2020:605)
 • En handledare ska finnas tillgänglig för eleverna och ska vara en för ändamålet lämplig person (SFS 2020:605). I GysamNet finns handledaren (en digitaliseringspedagog) tillgänglig digitalt och via telefon; en del skolor har också handledare lokalt på sin skola.

I Gymnasieförordningen 4b kap. §1-6 beskrivs särskilda förbehåll:

 • Fjärrundervisning är tillåtet enbart i teoretiska ämnen.
 • Max 50 procent av elevens undervisningstimmar får bestå av fjärrundervisning (utan särskilt tillstånd).
 • Ett beslut om att använda fjärrundervisning ska dokumenteras på resp. skolenhet (SFS 2020:780). Beslut får bara fattas för max ett år i taget (SFS 2020:605). Oftast saknas delegation för tjänstemän vilket gör att processen kan ta längre tid.
 • Beslut om att använda fjärrundervisning ska anmälas till Skolinspektionen. GysamNet hjälper skolorna med underlag.
 • Om huvudmannen utför fjärrundervisning åt någon annan huvudman ska det också anmälas till Skolinspektionen (även för detta ger GysamNet stöd och underlag).

 

Ytterligare förbehåll:

 • Fjärrundervisningsgrupper beslutas efter ett antal kvalitetsmarkkörer men som tumregel att utgå från gäller hälften av en närundervisningsgrupps storlek (SKOLFS 2022:416)

Kontakt

Om du som Gysam-rektor vill veta mer om fjärrundervisning eller om du behöver hjälp att hitta en lösning på en vakans?

Är du rektor utanför vårt samverkansområde men vill veta mer om förutsättningarna för att ta del av vårt utbud?

 

Kontakta oss (moderna språk)
Godkänna hantering av personuppgifter
Läs Gysams integritetspolicy.

* = Obligatoriska uppgifter


Till GysamNet

Innehåll på sidan