2017-04-12

Förstudie Yourni

Bakgrund
Inom Gysam arbetar man för att ungdomar ska känna att de har goda möjligheter till utbildning och arbete. Mycket handlar om att utveckla en gymnasieskola där alla elever har möjlighet att växa och lära. De senaste åren har flera av Gysams 11 medlemskommuner tagit emot många flyktingar och har därmed stora utmaningar i att utbilda både i svenska, vanliga skolämnen, men också hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och hur det svenska samhället fungerar. Gysams medlemskommuner har kommit överens om att möta dessa utmaningar gemensamt.

Gysam har inlett ett samarbete med 6 länder i Europa (Yourni – se www.yourni.eu för att få veta mer) för att bli bättre på att använda teknik i språkutbildning och för karriärrådgivning. Detta med den övergripande målsättningen att snabbare integrera nyanlända ungdomar i samhället. Bakgrunden till samarbetet ligger i ett behov av att samarbeta över landsgränserna, många har uppmärksammat faktumet att en av lösningarna ligger i gemensamma europeiska strategier. Självklart måste även utbildningssystemen i varje land agera. Inom projektet är man fokuserad på att synliggöra verktyg och arbetssätt, utbyta erfarenheter och bästa praxis.

Syfte
Syftet med förstudien är att inom Gysam jobba tillsammans för att möte utmaningar man gemensamt står inför med ett stort antal nyanlända. Detta b.la. genom ett Ersamus+ Projekt med 6 andra länder för att utveckla mobila metoder för snabbare språkutveckling och karriärrådgivning. Se www.yourni.eu för att få veta mer om projektet och de kompetensutvecklingsaktiviteter som kommer att äga rum under 2016-2018. Inom Gysam samverkar man också på närmare håll i nätverk för rektorer, lärare och mellan offentliga aktörer såsom migrationsverket, socialtjänsten.