Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmål är en viktig stödinsats för att elever ska nå kunskapsmålen. Studiehandledning ingår i skolans kompensatoriska uppdrag och sker inom ramen för den ordinarie undervisningen i form av extra anpassningar. Det kan också vara en undervisningsinsats och räknas då som särskilt stöd. Oavsett form är det i många fall avgörande för en elevs lärande.

Elev om studiehandledning på modersmål
Elev om studiehandledning på modersmål

GysamNet tillhandahåller studiehandledning på modersmål i fjärrformat utifrån elevers behov i medlemskommunerna. Skulle önskat språk saknas i listan nedan finns goda förutsättningar för att vi ska kunna erbjuda även det språket.

Tillgängliga språk

 • Arabiska
 • Armeniska
 • Dari
 • Engelska
 • Franska
 • Kirundi
 • Lettiska
 • Luganda
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Swahili
 • Thailändska
 • Tigrinja
 • Ukrainska
 • Ungerska
 • Wolof
Specialpedagog om arbetet kring studiehandledning
Specialpedagog om arbetet kring studiehandledning

Från förfrågan till aktivt uppdrag

En studiehandledarinsats börjar med att rektor (eller annan ansvarig) ansöker direkt via beställningsformuläret. Därefter tar GysamNets samordnare kontakt med en studiehandledare som har rätt kompetens för uppdraget. När studiehandledaren accepterat uppdraget kontaktas ansvarig ämneslärare för att boka ett uppstartsmöte där samarbetet för studiehandledaruppdraget planeras. I sista steget kontaktar studiehandledaren eleven och tider för studiehandledningen beslutas. Studiehandledarinsatsen är nu i gång!

Effektiv studiehandledning

Samtliga av GysamNets studiehandledare har genomgått kompetensutbildningen Effektiv studiehandledning, en utbildning som vi inom GysamNet själva har tagit fram. Utbildningen utgår från tre av de fem utvecklingsområden som Skolinspektionen identifierade i sin stora granskning 2017 som särskilt viktiga för att studiehandledningen ska hålla god kvalitet.

Skolinspektionens identifierade utvecklingsområden för studiehandledning på modersmål

 • Studiehandledningen behöver i högre grad anpassas till den enskilda elevens behov
 • Kompetensutveckling inom området studiehandledning behövs
 • Studiehandledares uppdrag behöver tydliggöras
 • Studiehandledare och ämneslärare behöver samverka i högre utsträckning
 • Huvudmän behöver ta ansvar för helheten

Utbildningens första del handlar om svenska skolsystemet, organisationen övergripande, samtliga styrdokument men också GysamNets organisation. 

Andra delen i utbildningen behandlar rollen som studiehandledare och studiehandledning som process där bland annat hur studiehandledarpasset kan struktureras upp.

Den tredje och sista delen fokuserar på fjärrformatet vilket är det sätt som GysamNets studiehandledning på modersmålet genomförs.

Effektiv studiehandledning

 

Skolans uppdrag

 • Skolans styrdokument
 • Vem får studiehandledning?
 • Teori kring andraspråksinlärning
 • GysamNets organisation, rutiner och vem som gör vad i verksamheten

 

Din roll som studiehandledare  

 • Studiehandledaruppdraget
 • Studiehandledning på modersmålet som process
 • Studiehandledarpasset – arbetssätt och upplägg

 

Studiehandledning via fjärr 

 • Teknik för fjärrundervisning
 • Digitala verktyg och hjälpmedel

Prislista

Kostnad/elev (2023 års taxa)

Timpris 300 kr

60 min studiehandledning plus planeringstid 60 min/tillfälle

Elev på väg bärandes på böcker
Elev på väg

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det (SkolL 3:12i   GymnF 9:9) men eftersom studiehandledning på modersmålet inte är att betrakta som undervisning gäller inte skollagens olika förbehåll för fjärrundervisning. Det betyder att fjärrhandledning, det vill säga handledning via videomöte där elev och studiehandledare är skilda åt i rum men inte tid, är fullt möjligt. 

Studiehandledning i fjärrformat behöver inte anmälas till Skolinspektionen men om den utförs via entreprenad, dvs. om tjänsten köps in, ska det upprättas ett entreprenadavtal som ska diarieföras på skolenheten (GymnF 9:9) GysamNet ger stöd och underlag för avtal.

Då studiehandledning på modersmål genomförs via Zoom krävs det att eleven har tillgång till digital enhet (laptop, iPad, CromeBook etc.) och headset.

GysamNets digitaliseringspedagog kan stötta elever med till exempel genomgång av digitala verktyg och Zoom.

För stöttning av teknisk karaktär vänder sig eleven till den egna skolans IT-tekniker.

Beställ studiehandledning

För att beställa studiehandledning på modersmål, fyll i formuläret direkt. Om du har frågor eller behöver hjälp att fylla i, kontakta oss!

malin.perjons@falun.se

Till GysamNet

Innehåll på sidan