2015-06-24

Utvärdering språkprojektet 2010-2012

Bakgrund, syfte och mål
Gysam har drivits i projektform sedan 2008, verksamheten permanentades 2011. Gysam är en del av Falun Borlänge- regionen AB:s arbete för att stärka regionens attraktionskraft. Språkprojektet är ett delprojekt inom Gysam med målsättningen att samtliga elever ska erbjudas möjlighet att studera de språk som finns representerade inom gysam som nätbaserat lärande. Det är ett pilotprojekt som drivits under två år kring nätbaserad undervisning. Målet på sikt har varit att erbjuda kurser inom andra ämnen.

Språk bedömdes vara ett lämpligt pilotprojekt då det inom Högskolan Dalarna finns stor erfarenhet framför allt inom språk som nätbaserad undervisning. Mentorer från Högskolan Dalarna har stöttat lärarna i projektet bl.a. med ämneskonferenser, träffar med lärargrupperna, vidareutbildning i form av workshops och nätdidaktik.

Projektets syfte var att utveckla metoder kring nätbaserad undervisning inom samverkansområdet. Man skulle utveckla lämpliga ersättningsmodeller inom ramen för projektet. Dessutom skulle fortbildning inom nätbaserad undervisning erbjudas till lärarna. Utredning kring tekniska lösningar skulle också ske inom ramen för projektet. Rutiner kring examinationer och betygshantering m.m. skulle också klargöras.
Inom projektet skulle även frågor kring tekniska lösningar, licenser, avtal utredas.
Projektets huvudsakliga mål var att skapa hållbara metoder för att driva nätbaserad utveckling inom (och utom) Gysam genom pedagogisk utveckling, fortbildning samt teknisk och administrativ utvärdering.

Projektet är också ett sätt att möta framtida utmaningar inom Gysam. En metod att trots det minskade elevunderlaget och den förväntade kompetensbristen bland lärarna ha möjlighet att erbjuda ett stort utbud och valmöjligheter.

Vad är en nätbaserad kurs?
Vid en nätbaserad kurs läses hela eller delar av den via nätet. I språkprojektet använder man sig av en gemensam lärplattform som heter Vklass (www.vklass.com). Där hittar man kursplan, undervisningsmaterial och annan nödvändig information. Inlämningsuppgifter lämnas in digitalt, hemtentamen kan förekomma och vissa prov görs på traditionellt sätt på skolan. Man träffar oftast sina kurskamrater och lärare via ett videokonferenssystem (www.gotomeeting.com). Vissa lektioner eller undervisningsmoment är förinspelade och lektioner kan spelas in.
Den skola eleven studerar vid tillhandahåller; inlogg, kurslitteratur och ska även erbjuda de tekniska hjälpmedel (dator, ipad, iphone eller android, headset och webkamera) som behövs för att bedriva studierna. Tillräcklig bredbandshastighet är mycket viktig.

Läs hela utvärderingen genom att ladda ner PDF:en här till vänster