2015-06-18

Arbetsordning

Gysam är en del i Falun Borlänge-regionens arbete för att stärka regionens attraktionskraft och det regionala perspektivet ska vara vägledande i arbetet. Samverkan ska ske inom av Falun Borlänge-regionens styrelse beslutade och avgränsande utvecklingsområden. De samverkande parterna är suveräna i sina beslut varför Gysam skall arbeta för att förslag till beslut arbetas fram i konsensus.

Definitioner

Med Gysam avses den gymnasiesamverkan som avtalats mellan Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik och Säters kommuner samt Västerbergslagens utbildningscentrum. Nya samverkansparter kan tillföras Gysam på samma villkor som tidigare parter.

Med samverkanspart avses en eller flera av parterna i denna samverkan.
Med samverkansområdet avses samverkansparternas geografiska avgränsning.

Falun Borlänge-regionen AB är ett samägt utvecklingsbolag mellan kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter.

Med Styrelsen avses Styrelsen för Falun Borlänge-regionen AB.

Med Ledningsgrupp avses en grupp bestående av nämndordförande (eller motsvarande) från samtliga samverkansparter. Beredningsgruppens (se nedan) ledamöter är adjungerade med yttranderätt. I Ledningsgruppen ingår också en ledamot från Styrelsen. Ordförande och vice ordförande i Ledningsgruppen följer ett rullande schema enligt samma princip som för styrelsen för Falun Borlänge-regionen. Ordförandebyte sker i samband med årsstämman för Falun Borlänge-regionen, normalt i april månad.

Med Beredningsgruppen avses en grupp bestående av förvaltningschefer (eller motsvarande) från samtliga samverkansparter. Ordförande för Beredningsgruppen följer ett rullande schema enligt samma princip som för styrelsen för Falun Borlänge-regionen. Ordförandebyte sker i samband med årsstämman för Falun Borlänge-regionen, normalt i april månad.

Med Processledare avses tjänsteman anställd av Falun Borlänge-regionen som leder den dagliga verksamheten.

Organisation

Allmänt

Mellan samverkansparterna har ett samverkansavtal tecknats. Samverkansavtalet och den årliga verksamhetsplanen är de styrdokument som ligger till grund för Gysams arbete. Denna arbetsordning beskriver arbetsprocesser inom ramen för samverkan.

Gysam skall genom sin ledningsgrupp årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån samverkansavtalets intentioner. Verksamhetsplanen skall godkännas av Styrelsen. Ledningsgruppen skall vidare se till att verksamhetsplanen genomförs genom att initiera utredningar, fördela arbete och säkerställa resurser i samverkan med beredningsgrupp och processledare.

Ledningsgruppen arbetar också fram förslag till beslut rörande Gysam som måste tas av samtliga samverkansparter.
Ledningsgruppen genom sin ordförande kan utifrån behov tillsätta en ordförandeberedning för att politiskt bereda ärenden inför behandling i Ledningsgruppen.
Beredningsgruppen gör kvalificerade tjänstemannaberedningar för att säkra goda underlag för Ledningsgruppen.


Skarmklipp.PNG

Särskilda arbetsgrupper med representation från samtliga parter kan skapas för att säkerställa god beredning och förankring. Exempel på detta är arbetsgrupper för Ekonomi, Kvalitet, Gysär etc.

Det dagliga arbetet leds av processledaren som är anställd av Falun Borlänge-regionen AB. Vid behov av extra resurser för speciella utvecklingsområden som beslutats av ledningsgruppen anställs/köps dessa in av Falun Borlänge-regionen AB.