2015-06-24

Ny rutin för rapportering inom det kommunala aktivitetsansvaret

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Ungdomar
som har avbrutit, eller aldrig påbörjat, en gymnasieutbildning är ofta i en mycket utsatt
situation. De riskerar långvarig arbetslöshet vilket ofta får andra negativa konsekvenser på
lång sikt – både för individen och samhället. Det är därför av stor vikt för kommunerna att
bistå ungdomar i gymnasieålder som inte omfattas av skolplikt. I Dalarna handlar detta om ett
hundratal elever varje år och för kommunerna i GYSAM är kostnaderna på lång sikt mycket
höga när människor hamnar i långvarig arbetslöshet eller utanförskap.1 Det finns i nuläget ett
uttalat mål på nationell och regional nivå om att minska antalet unga som inte slutför sin
gymnasieutbildning. Som ett ytterligare steg i arbetet får stat och kommun efter årsskiftet ett
förtydligat ansvar för ungdomar under 20 år som är utanför gymnasieskolan och
arbetsmarknaden.


Informationsansvar blir aktivitetsansvar
Enligt gällande lagar är kommunerna skyldiga att löpande hålla sig informerade om hur de
ungdomar i kommunerna som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år är
sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga åtgärder. Dock finns stora skillnader i hur
olika kommuner väljer att tolka, organisera och genomföra sitt ansvar för icke skolpliktiga
ungdomar. Allt för många ungdomar saknar sysselsättning eller får vänta för lång tid innan de
kontaktas för att erbjudas stöd. Enligt regeringen behövs därför tydligare lagstiftning för att
säkerställa kvaliteten i kommunernas arbete. Kommunernas informationsansvar, KIA, blir
framöver kommunernas aktivitetsansvar, KAA.


Kommunernas och skolornas skyldigheter
Ett antal ändringar har gjorts i skollagen som innebär utökade skyldigheter för
gymnasieskolor och kommuner. Från den 1 januari 2015 är det ålagt skolorna att informera
hemkommunerna om elever som börjar och slutar vid deras skola eller riskerar att avsluta sin
utbildning. Kommunerna har från den 1 januari 2015 ansvar att aktivt hjälpa de elever som
inte påbörjat eller hoppat av gymnasiet att hitta lämplig utbildning eller aktivitet.

Läs hela rutinhandboken genom att ladda ner PDF:en här till vänster

ANMÄLAN AV ELEV till hemkommunen
för åtgärder inom KAA, uppdaterad 2016-03-31