2015-06-24

Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM)

Inledning

Under hösten 2011 infördes de nuvarande fem introduktionsprogrammen (IM) i samband med gymnasiereformen Gy 2011 och ersatte de tidigare individuella programmen (IV). Syftet var skapa mer åtskilda introduktionsprogram som i högre grad skulle göra det möjligt att individanpassa utbildningarna och i och med det öka genomströmningen av elever.
Introduktionsprogrammen är främst avsedda för elever som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. De syftar dock inte enbart till att ge behörighet till nationella program. Vissa av introduktionsprogrammen ska kunna leda till andra studier eller underlätta direkt etablering på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska ge eleverna stöd att ta sig vidare mot antingen studier eller arbete.

Efter införandet av introduktionsprogrammen och reformationen av gymnasieskolan har man på Skolverket kunnat konstatera att ungefär var femte gymnasieelev i årskurs 1 nationellt går på ett introduktionsprogram. Nästan hälften av dessa elever gick kvar på ett introduktionsprogram efter ett år och 16 procent av samma grupp hade bytt till ett annat introduktionsprogram. Denna bild stämmer i stort överens med den statistik som finns för medlemskommunerna i GYSAM. Det gäller för kommunerna sammantaget, varje enskild kommun avviker däremot i varierande utsträckning från detta. För vissa kommuner är statistiken bristfällig om elevantalet och uppdelningen på olika program.

Inom Gysam sker samverkan i dag på de nationella programmen och de sökbara inriktningarna på IM. Det senaste åren har Gysams beredningsgrupp uppmärksammat ett behov av att samverka även inom IM som helhet. Detta då det har skett och sker en stor ökning inom vissa av inriktningarna och man står inför problem som är svåra för en kommun att lösa. En förhoppning är att man kan hitta samverkansområden där man kan lösa gemensamma svårigheter mer kostnadseffektivt tillsammans.

Denna kartläggning har gjorts för att få veta hur rektorerna själva ser på samverkansbehovet samt för att få veta om det tidigare livaktiga nätverket inom IM fortfarande existerar.

Läs hela kartläggningen genom att ladda ner PDF:en här till vänster