2015-06-22

Praxis i Gysam för inriktningar årskurs 2

Praxis i samverkansområdet när det gäller inriktningar år två
I samverkansområdet gäller förstahandsintag på inriktningar år två, d.v.s. en elev kan söka en inriktning på en annan skola än där den läst sitt första år. Utgångspunkten för varje kommun och skola är att bereda varje behörig elev plats på sitt val av inriktning i år två. I de fall där det inte finns plats för alla är det betygen från första året på gymnasiet som avgör vilka elever som får platserna.

Bakgrund

Den 31 januari 2007 uppdrog MittDalaberedningen att utifrån utredningen om gymnasiesamverkan i MittDalarna utarbeta ett konkret förslag till hur en sådan samverkan ska utformas. Det resulterade i ett projekt för att få en samverkan till stånd. Syftet med samverkan är att gemensamt stärka och utvfeckla samverkansområdet till en attraktiv gymnasieregion där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet. Avtalet vann laga kraft den 2009-12-31 och innebär bl.a. att:

  • Eleverna får fritt söka de nationella program och inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande i enligthet med gällande lagstiftning.


Lagrum

Gymnasieförordningen 4 kap 2 §
De nationella inriktningarna inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet får börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret.

SK kap 16 § 37

En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten.