2016-02-23

Gemensam antagning i gymnasiesärskolan - Vad innebär det?

Inledning och bakgrund

I 18 kap. 27 § skollagen (2010:800) framgår att varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i gymnasiesärskolan. Kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som annan kommun eller ett landsting anordnar enligt samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program enligt 19 kap. 34 § skollagen. Urval regleras i 7 kap.
2013-03-22 beslutade Gysams ledningsgrupp att tillskapa ett samrådsorgan kallat arbetsgruppen Gysär. Arbetsgruppen består av rektorer från gymnasieskolor i samverkansområdet. 2013-09-30 beslutade ledningsgruppen att förstahandsintag gäller inom Gysär på samma sätt som i Gysam. Samverkansavtalet omfattar nationella program och de sökbara inriktningarna på introduktionsprogrammet. Gymnasiesärskolans individuella program omfattas inte av samverkansavtalet.
Arbetsgruppen har tillskapats och tagit fram en handlingsplan för 2014 varav denna utredning är en del i årets arbete. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för elever i gymnasiesärskolan som i gymnasieskolan.

Ladda ner PDF här till vänster för att läsa hela rapporten