2015-06-24

Utvärdering språkprojektet 2013-2014

Bakgrund, syfte och mål
Gysam har drivits i projektform sedan 2008, verksamheten permanentades 2011. Gysam är en del av Falun Borlänge- regionen AB:s arbete för att stärka regionens attraktionskraft. Språkprojektet var ett delprojekt inom Gysam med målsättningen att samtliga elever ska erbjudas möjlighet att studera de språk som finns representerade inom Gysam som nätbaserat lärande. Det var ett pilotprojekt som drivits under två år kring nätbaserad undervisning.
(Se utvärdering Språkprojektet 2010-2012 på www.gysam.se). Målet på sikt har varit att erbjuda kurser inom andra ämnen.

Projektets syfte var att utveckla metoder kring nätbaserad undervisning inom samverkansområdet. Man skulle utveckla lämpliga ersättningsmodeller inom ramen för projektet. Dessutom skulle fortbildning inom nätbaserad undervisning erbjudas till lärarna. Utredning kring tekniska lösningar skulle också ske inom ramen för projektet. Rutiner kring examinationer och betygshantering m.m. skulle också klargöras.

Projektets huvudsakliga mål var att skapa hållbara metoder för att driva nätbaserad utveckling inom (och utom) Gysam genom pedagogisk utveckling, fortbildning samt teknisk och administrativ utvärdering.
Projektet var också ett sätt att möta framtida utmaningar inom Gysam. En metod att trots det minskade elevunderlaget och den förväntade lärarbristen ha möjlighet att erbjuda ett stort utbud och valmöjligheter. Dessutom erbjuder projektet de kommunala gymnasieskolorna konkurrensfördelar gentemot friskolorna.

För att de nya medlemskommunerna skulle få en chans att delta i språkprojektet innan det permanentades och för att det skulle kunna fortsätta utvecklas valde Gysams ledningsgrupp 2012-12-10 att förlänga projektet med två år, 2013-2014. Projektet har nu förlängts ytterligare ett halvår t o m 2015-06-30. I samband med förlängningen av projektet ersattes namnet ”Språkprojektet” med ”GysamNet”.

Vad är en nätbaserad kurs?
Vid en nätbaserad kurs läses hela eller delar av den via nätet. I språkprojektet använder man sig för närvarande av en gemensam lärplattform som heter Vklass (www.vklass.com). Där hittar man kursplan, undervisningsmaterial och annan nödvändig information. Inlämningsuppgifter lämnas in digitalt, hemtentamen kan förekomma och vissa prov görs på traditionellt sätt på skolan. Man träffar oftast sina kurskamrater och lärare via ett videokonferenssystem (för närvarande www.gotomeeting.com). Vissa lektioner eller undervisningsmoment är förinspelade och lektioner kan spelas in. Projektet verkar för ett hållbart samhälle där man bl.a. skriver ut mindre, använder digital kurslitteratur, reser mindre samt eftersträvar att höja miljömedvetenheten bland både elever och lärare.
Den skola eleven studerar vid tillhandahåller; inlogg, kurslitteratur och ska även erbjuda de tekniska hjälpmedel (dator, ipad, iphone eller android, headset och webkamera) som behövs för att bedriva studierna. Tillräcklig bredbandshastighet är mycket viktig.

Läs hela utvärderingen genom att ladda ner PDF:en här till vänster