2015-06-18

Gysams vision

Roger Stål
Abbe Ronsten
Mari Jonsson
Sakarias Winberg
Sofia Söderström

Gysam 2014 – 2016 en politiska inriktning.

Vägen framåt i Gysam diskuterades i ledningsgruppen den 16 april där man föreslog att en arbetsgrupp bildas, med uppdraget att ta fram en politisk vision som man kan enas om. Ovanstående personer utsågs av ledningsgruppen för att ta fram ett förslag. Utgångspunkten i arbetet har varit gälllande samverkansavtal och verksamhetsplan 2013 med siktet tre år framåt.

”Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasie-utbildningar/skolor”

Gysam kom till ur ett behov av att samarbeta då det är svårt att erbjuda ett brett utbud i varje kommun. Det sjunkande elevunderlaget är en annan viktig faktor i samarbetet.

Syfte med Gysam

Syftet är att stärka regionens attraktionskraft. Det regionala perspektivet ska vara vägledande. Dessutom syftar verksamheten till fördjupad samverkan inom gymnasieskolan i Falun Borlänge-regionen samt övriga medverkande kommuner. Samverkan ska vara till fördel för alla berörda kommuner och framförallt för gymnasieskolans elever, där den enskilde kan välja fritt bland ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet.

Utvecklingsområden enligt gällande samverkansavtal:

 • Samverkan arbetsliv
 • Interkommunal ersättning
 • Samordning kompetensförsörjning/-utveckling
 • Effektivt resursutnyttjande
 • Gysär
 • Informationspolicy
 • Kvalitetsarbete


Visionsgruppens diskussion

Arbetet inom Gysam bör fokuseras på det som kan påverkas. Målet är en bättre gymnasieskola och kostnadseffektivitet. För att nå detta är ökat förtroende och öppenhet mellan Gysams medlemmar av stor betydelse. Gysams attraktivitet utåt är också av stor vikt.

Mycket av Gysams tid och kraft har använts till prislistan. Visionsgruppen har diskuterat detta och kommit fram till att lägga fokus på annat utvecklingsarbete tills det, om ca tre år, är dags att utvärdera modellen. Dock är det viktigt att minst en gång per år uppdatera ledningsgruppen om vad som har hänt på lagområdet, utveckling av riksprislistan m.m.

Kvalitet och utbud är fokusområden, det är också viktigt att peka ut studie- och yrkesvägledning som ett utvecklingsområde. Detta då det är centrala funktioner i skolan både när det gäller arbetsmarknadskunskap och informationsbärare som ska presentera eleverna det smörgåsbord av utbildningar som finns i Gysam. En diskussion som förts inom gruppen är hur dessa presentationer genomförs för våra gymnasieutbildningar.

Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för regionens utveckling ska stödjas och utvecklas gemensamt. Innebörden i detta behöver tydliggöras. Kan det finnas utvecklingspengar från Region Dalarna, EU m.m? Den här frågan tas upp i beredningsgruppen för beredning under våren.

Övergripande mål ökad genomströmning och högre meritvärde

 • Studiemotivation
 • Fortbildning
 • Information
 • Elevens förståelse och ansvar i sin utbildning
 • Kommunikationer (IT, bussförbindelser m.m)


Hur definierar vi ökad genomströmning, vad är viktigt och hur kan vi arbeta med detta?

Gruppen har diskuterat vuxenutbildningens roll och hur Gysam bör/skall arbeta med denna i framtiden. Samverkan gymnasie-/vuxenutbildning varierar inom Gysamkommunerna och den utvecklingen bör följas av ledningsgruppen. Utvecklingen av DalaWux och dess olika projekt är också frågor som Gysam bör bevaka.

Övergripande fokusområden

Två övergripande perspektiv ska stå i fokus under perioden, dels pedagogiskt att utveckla framtidens lärande, dels effektivitetsinriktat – volym och kostnader. Inom båda dessa fokusområden är ledarskapet och dess utveckling av största betydelse.

Inriktningsmål

Generellt ska Gysam ses som en motor i utvecklingsarbete.

Pedagogisk utveckling

 • Utveckla NGL – arbetsmiljö/arbetsformer, stimulera överföring av goda exempel mellan skolor, samverkan, utveckla användet av ny teknik, m.m.
 • Öka meritvärdet i regionen
 • Öka genomströmningen av elever
 • Utveckla samverkan mellan gymnasium/näringsliv – bidra till att förbättra matchningsprocessen mellan utbildning/utbud och näringslivet/efterfrågan
   

Effektivitet

 • Att inom Gysam kunna erbjuda så stort utbud som möjligt
 • Samordna utbudet genom årliga planeringar/diskussioner
 • Via benchmarking/årliga kostnadsanalyser bli kostnadseffektiva
 • Samordna kompetensförsörjning/utveckling


Två perspektiv – intern och externt

Det finns två perspektiv på arbetet inom Gysam: Internt, där det handlar om kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten, gemensamma projekt, k/I-analys, m m. Externt, där det handlar om utbud, kvalitet, image, marknadsföring, fritt val för eleven, m.m

Avslutning

Visionsgruppen föreslår att ovanstående synpunkter diskuteras i hela ledningsgruppen och tjänar som underlag för beredningsgruppen, bl.a inom arbetet med verksamhetsplanen för 2014, att ta fram hur vi arbetar vidare med de inriktningar som anges.

Visionsgruppen november 2013