2015-06-18

Gemensam prislista

Gysams gemensamma prislista skall användas Gysamkommuner emellan. När det gäller friskolor skall den gemensamma prislistan användas i de fall programmet ges i samverkansområdet men inte i hemkommunen. (Se bifogad matris.)

Bakgrund

2012-12-10 fattade Gysams ledningsgrupp beslut om att rekommendera medlemskommunerna att använda en gemensam prislista. Med likabehandlingsprincipen som utgångspunkt ska friskolor ersättas enligt den gemensamma prislistan då programmet ges i samverkansområdet men inte i hemkommunen.

I Falun Borlänge- regionen AB har styrelsen fattat beslut om att använda riksprislistan som mål. Detta betyder att riksprislistan ska i Gysams medlemskommuner vara vägledande och användas som incitament till att sänka priset på gymnasieutbildningarna inom Gysams medlemskommuner.

Som ett led i arbetet med att sänka priserna har Gysams ledningsgrupp fattat beslut om att använda ett viktat snittpris 2013. Det betyder att man räknar fram ett genomsnittligt pris för Dalarna, på samma sätt som riksprislista räknas fram. Viktningen ligger i att man räknar fram ett genomsnittligt pris per elev och program i regionen.

Omvärldsbevakning visade att det finns en viss oklarhet i frågan hur friskolor bör ersättas i Sverige. Det finns domar i förvaltningsrätten där man i liknade frågor dömt helt olika. Efter en analys av det läge som råder samt kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har Beredningsgruppen kommit fram till ovanstående förslag till beslut som.

SKL råder medlemskommunerna att ersätta friskolorna i ett samverkansområde enligt gemensam prislista i de fall hemkommunen inte har utbildningen. Detta bedöms vara i enlighet med de regler som gäller sen 2010; ”Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna motsvarande verksamheten.”

När det gäller riksprislistan menar SKL att denna endast ska tillämpas om kommunen inte erbjuder programmet. SKL menar att följande inriktningar ska undantas och tillämpa riksprislistan för följande inriktningar även i fall då kommunen erbjuder programmet men inte inriktningen;

BA- anläggning

ES- Musik

FO – transport

NB – djur, lantbruk, skog, trädgård