2015-06-22

Praktikplatser i kommunal verksamhet

Bakgrund

I läroplanerna för både grundskola och gymnasieskola, inklusive Gysär, framhålls värdet av kontakt med arbetslivet. Entreprenörskap är också ett begrepp som blir allt viktigare. Elevers utbyte med arbetslivet ter sig olika i de skolformerna men generellt är kommunerna som arbetsgivare dåliga på att erbjuda praktikplatser i förhållande till sin storlek.

Beredningsgruppen anser att kommunerna skall vara ett föredöme i denna fråga.

Beredningsgruppen upplever att skolans ensidiga försök att etablera fler och bättre praktikplatser inte bär frukt utan efterlyser ett övergripande politiskt engagemang i denna fråga.

Förslag till beslut

Beredningsgruppen föreslår Ledningsgruppen besluta att:

  • Att ledningsgruppen tar ett principbeslut att kommunerna skall verka för att öka utbudet av och kvaliteten på praktikplatser.
  • Att ledningsgruppen arbetar för att politiskt förankra och genomföra denna fråga lokalt i kommunerna.