2015-06-22

NIU

Bakgrund

I Gy 11 har formen för idrottsgymnasier förändrats. Antalet Riksidrottsgymnasier har minskat väsentligt. En ny form utan centralt ekonomiskt stöd har införts, Nationella Idrottsutbildningar (NIU). Dessa skall prövas och godkännas av respektive specialförbund. Kvalitetskraven för NIU är i allt väsentligt lika höga som för RIG vilket ger ekonomiska konsekvenser för anordnarkommunen.

Riksidrottsförbundet har gett rekommendationer för hur merkostnader i ämnet Specialidrott skall ersättas:

Individuella idrotter 15000:-/läsår

Lagidrotter 12500:-/läsår

Förslag till beslut

Beredningsgruppen föreslår Ledningsgruppen besluta att:

  • Följa riksidrottsförbundets rekommendationer för ersättning av merkostnader för ämnet specialidrott inom ramen för NIU.